Felhasználási feltételek

Általános információk

1. Webáruház adatai:

A feszeketelbar.eu webáruház üzemeltetője Papp Zoltán egyéni vállalkozó.

  • Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 158/A.
  • Telephely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 158/A.
  • Adószám: 42818993-1-42
  • Ügyfélszolgálat: +36 70 635 2192
  • e-mail: feszeketelbar01 kukac gmail.com

2. Az elektronikus szerződéskötés lépései

2.1. Regisztráció a feszeketelbar.eu webáruházba. A Megrendelő köteles a regisztráció során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

2.2. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót. A rendszer a csomagolás árát automatikusan  hozzászámolja a megrendelés végösszegéhez, melynek értéke, 60Ft ételenként. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

2.3. Belépés a pénztárhoz, átvétel módjának kiválasztása, majd a rendelés elküldése. A minimális rendelési érték 1.350 Ft.

2.4. A Fészek Ételbár a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Fészek Ételbár, és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik meg, Megrendelő  a fent megadott ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

2.5. A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, valamint Erzsébet utalványal lehet fizetni. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 60 percen belül történik.

2.6. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a a fent megadott telefonszámon jelzi.

2.7 A megrendelések 8 órától leadhatóak, de a kiszállítás csak 10 órától történik.  

2.8. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  • a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • a személyes adatok bármikor változtathatóak.

2.9. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Papp Zoltán   nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

3. Problémák, reklamáció

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

  • telefonon: +36 70 635 2192
  • email:  feszeketelbar01kukacgmail.com

Fizetés

A megrendelt termékek vételárának kiegyenlítése készpénzzel, valamint Erzsébet utalvánnyal történik. Kártyás fizetésre nincsen lehetőség.

Szállítás, átvétel

A házhozszállítás díjtalan a IV., X., XIII., XIV.,XV.,XVI.,XVII., kerület teljes területén. A rendelés kizárólag hétköznapokon H-P-ig reggel 8-órától - 15 lehetséges. A kiszállítás 10:00 órától kezdődik és 15:00-ig tart hétköznapokon.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés jogalapjáról, megismertessük velük a Fészek Ételbár adatkezelési és –feldolgozási eljárását, valamint a személyes adatok törlésének lehetőségét biztosítsuk.

I. Az Adatkezelő adatai

 A Szolgáltató neve:  Papp Zoltán egyéni vállalkozó
 Székhelye és postai címe:  1141 Budapest Mogyoródi út 158.A.
 Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 Cégjegyzékszáma:  
 Adószáma:  42818993-1-42
 E-mail címe:  feszeketelbar01@gmail.com
 Honlapjának címe:  www.feszeketelbar.eu
 Telefonos ügyfélszolgálat:  70/6352192
 Ügyfélszolgálat e-mail címe:  feszeketelbar01@gmail.com
 Panaszkezelés helye és elérhetőségei:  
 Munkanapokon 10.00 - 15.00 óra között
 Tárhely szolgáltató neve:  Tárhely EU Kft.
 Tárhely szolgáltató címe:
 Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH - 130275/2017.
Adatvédelmi tisztviselő név: Pleszinger Katalin
Adatvédelmi tisztviselő telefonszám: 30 9441725
Adatvédelmi tisztviselő email: pleszinger.katalin@gmail.com

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett feszeketelbar.eu weblap Felhasználási feltételek részében.

3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változásokról a feszeketelbar.eu oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

4. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

- 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

6. A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) : 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése); 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe. 

4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat. 

5. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

III. A feszeketelbar.eu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés kiszolgálása. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (a megrendelés visszzaigazolása).

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

IV. Reklámanyagok küldésére vonatkozó tájékoztató

Az adatkezelés célja: Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket a programokról.

Az Adatkezelés Nyilvántartási száma: NAIH - 130275/2017

V. Az adatok helyesbítése és törlése

Amennyiben a Vásárló személyes adatait töröltetni vagy helyesbíteni kívánja kérjük, hogy erről szóló nyilatkozatát, a feszeketelbar01kukacgmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen.

ALLERGÉNEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

AZ ÉTELEINKBEN TALÁLHATÓ ALLERGÉNEKRŐL KÉREM KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON A DISZPÉCSERTŐL!